KONTAKT

Odyssea Tišnov

Mlýnská 152
666 01 Tišnov

Klubovna
Mlýnská 152
666 01 Tišnov
poloha na mapě

IČO: 26548593
E-mail:
odyssea@centrum.cz

22.3.2006
HomeDokumenty › Projekt Klub mládeže Tišnov

Projekt Klub mládeže Tišnov

Cíl projektu

V současné době v Tišnově existuje díky DDM a ostatním dětským organizacím pestrá škála možností trávení volného času pro děti a mládež. Je však zaměřena spíše na mladší děti (většinou do 13 maximálně 15 let).
Pro kategorii mladých ve věku od 13 do 18 let bohužel již nabídka možností trávení volného času tak široká není. Zde je třeba brát ohled na specifika této věkové skupiny a to hlavně potřebu neformální a spontánní činnosti. Zájem o klasickou organizovanou činnost v tomto věku výrazně klesá. Často se pak setkáváme s tím, že tito mladí lidé tráví volný čas po hospodách a nebo v ulicích, protože „nemají kam jinam jít“.
Cílem projektu je vytvořit klub mládeže, který by byl vhodnou alternativou trávení volného času mladých. Pomůže tak v prevenci řady negativních vlivů jako je kouření, alkohol, případně jiné drogy, kriminalita mladistvých a další. Projekt je zaměřen na mládež, která není nikde organizovaná.

Umístění Klubu mládeže

Vhodným místem pro umístění Klubu mládeže je prostora v centru města s dobrým dosahem středoškolských zařízení (gymnázium, SZŠ). Jako taková se jeví velmi vhodný nedávno uvolněný prostor dětského oddělení bývalé Městské knihovny.

Provozovatel

Provozovatelem Klubu mládeže bude občanské sdružení Odyssea Tišnov.

Úpravy interiéru

Po převzetí prostor bude jistě třeba provést některé úpravy interiérů. Tato práce by měla být provedena převážně samotnými návštěvníky. Pro tyto typy zařízení je ideální situace, kdy sami návštěvníci mají možnost vzhled „svého“ klubu ovlivnit a přímo participovat na činnostech s „tváří“ klubu souvisejících. V tomto směru nepočítáme se zvýšenými náklady pro městský rozpočet. Je možnost využít např. staršího nábytku apod.
Pro případné předcházení problémů je vhodné v prostoru vybudovat samostatné sociální zařízení (WC). Za stávajících podmínek se jeví jako nejpřijatelnější využívání sociálního zařízení  kina. S vybudováním přívodu vody by se rozšířila možnost využití prostoru i jako čajovny.

Personální zajištění

Personální zajištění činnosti klubu je velmi důležité a souvisí úzce s otázkou financování. Provoz bude zajištěn dobrovolníky z řad členů občanského sdružení Odyssea Tišnov. Jedná se většinou o lidi s dlouholetými zkušenostmi v práci s dětmi a mládeží. V případě získání finančních prostředků je možno rozšířit činnost na jednoho až dva pracovníky na částečný či plný úvazek.
Prostředky na financování pracovníků budou hrazeny ze zdrojů provozovatele (Odyssea Tišnov) získaných převážně z grantů (viz Financování činnosti). Opět nepočítáme s žádnými náklady pro městský rozpočet.

Financování činnosti

 • Nájem, vytápění a energie – chtěli bychom požádat město o laskavé stanovení symbolické ceny za nájem a energie.
 • Personální náklady – bude hradit Odyssea Tišnov. K tomuto účelu využije zejména grantů státních, regionálních a nadačních (např. ČNA Mládež, agentury Leonardo a  Sokrates)
 • Vybavení – bude hradit Odyssea Tišnov. K tomuto účelu využije prostředků získaných dotací, případných darů a příspěvků od návštěvníků a sponzorů.

Nároky na město Tišnov

Město Tišnov bychom chtěli požádat o hrazení nájmu, vytápění a energií. S žádnými dalšími finančními prostředky od města neuvažujeme.

Pravidla provozu a náplň činnosti

Bude se jednat o nekuřácký nealkoholický klub s jasně danými pravidly a přesně stanovenou otvírací dobou (ideálně 5-7 dní v týdnu v odpoledních až večerních hodinách).
Na druhou stranu bude těžit z neformálního prostředí a netradiční nabídky činností. V prvním roce uvažujeme následující činnosti:

 • možnost zapůjčení a hraní deskových společenských her (Osadníci z Katanu, Karkason, Magic, Dračí doupě …), pořádání turnajů
 • pořádání jednorázových akcí (přednášky, výstavy, …)
 • možnost posezení v nezakouřeném prostředí, poslech hudby, případně prodej drobného nealkoholického občerstvení.
 • čajovna.
 • postupné vytvoření informačního centra a informací o pracovních příležitostech a brigádách – jobcentrum
 • Besedy – protidrogová tématika, volný čas, ekologie.

V dalších letech hlavně v závislosti na získaných financích je možné uvažovat o následujících činnostech:

 • počítačové pracoviště s přístupem na internet.
 • krizové centrum, psychologická poradna
 • videoprodukce a klubové pořady

Časový plán zahájení činnosti Klubu mládeže

1. rok činnosti

 • zahájení činnosti (září)
 • získání návštěvníků, úprava interiéru (červen, červenec)
 • postupné rozšiřování činnosti (viz náplň činnosti), zainteresování mladých na činnosti klubu (září – prosinec)
 • podání projektů, získání grantových finančních prostředků na příští roky činnosti (podzim)

2. rok činnosti

 • další rozšiřování klubových činností a akcí
 • profesionalizace pracovníků (dle finančních možností)
 • stabilizace finanční situace klubu

Spolupráce s ostatními dětskými a mládežnickými organizacemi

Klub mládeže ani občanské sdružení Odyssea Tišnov nehodlají být uzavřenými jednotkami. Předpokládáme spolupráci jak s DDM Tišnov (např. využití prostor klubu v dopoledních hodinách a zavíracích dnech Domem dětí) tak s ostatními dětskými a mládežnickými organizacemi v našem městě a regionu.
Chceme jednak pořádat společné akce a jednak i poskytovat prostory a vybavení klubu pro samostatné akce těchto organizací.

Použité zdroje a materiály

 • Metodický list k problematice otevřených klubů při střediscích pro volný čas dětí a mládeže, IDM MŠMT, 2002
 • Informace získané při návštěvách podobných zařízení (Klub Okno pod DDM Ivančice, Dlažka Přerov, Klub mládeže při DDM Lužánky, Moorboyz Brno)
 • Interní materiály občanského sdružení Odyssea Tišnov

 

Přílohy:

 • rozpočet Klubu mládeže na rok 2006

Závěrem bychom chtěli říct, že ačkoli je investice do mladých lidí dlouhodobá, je nanejvýš potřebná. Věříme že vznik a činnost klubu přispěje k tomu, že se z mnoha pasivních mladých lidí stanou aktivní, tvořiví lidé, schopni samostatně a správně jednat a zapojit se do života města.

 

Za občanské sdružení Odyssea Tišnov

Bronislav Bauer

 

Projekt Klub mládeže Tišnov ke stažení (pdf, 62 kB)